18.08.64 ตั้งศาลเทวาลัย

18.08.64 ตั้งศาลเทวาลัย

18.08.64 ตั้งศาลเทวาลัย