24.11.64 ถอนศาลพระภูมิเจ้าที่

24.11.64 ถอนศาลพระภูมิเจ้าที่

24.11.64 ถอนศาลพระภูมิเจ้าที่