8.10.22 พิธีถอนศาลขอพรเทพเทวดา

8.10.22 พิธีถอนศาลขอพรเทพเทวดา

8.10.22 พิธีถอนศาลขอพรเทพเทวดา