18.11.65 ถอนศาลพระภูมิเจ้าที่

18.11.65 ถอนศาลพระภูมิเจ้าที่

18.11.65 ถอนศาลพระภูมิเจ้าที่