18.10.66 ถอนตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

18.10.66 ถอนตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

18.10.66 ถอนตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่