14.5.67 บวงสรวงพระภูมิเจ้าที่

14.5.67 บวงสรวงพระภูมิเจ้าที่

14.5.67 บวงสรวงพระภูมิเจ้าที่