พิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่

พิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่

พิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่

พิธีถอนศาลพระภูมิเเละเจ้าที่ บริษัท บานาน่า โซไซตี้ จ.พิษณุโลก